Гейл үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний загварын дугаар 1941-1963

AMC "Saber"  
3 HP 1955 3D12M Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1956 3D13M Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1955 5D11M Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1956 5D12M Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1956 5D13M Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1955-1956 5S12M Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1955 12D11M Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1956 12D13M Сэлбэг дэлгүүр
22 HP 1955 22D10M 22DE10M Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1956 22D11M 22DE11M Сэлбэг дэлгүүр

 

Атлас "Хааны"  
1.5 HP 1948-1949 1A5 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1950 1A9 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1952-1953 3D10A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1953-1955 3D11A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1955 3D12A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1956 3D13A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1947-1948 2A3 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1949-1950 2A7 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951-1954 5D10A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1953-1954 5S10A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1955 5D11A 5S11A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1956 5D12A 5D13A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1948-1950 2A8 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1951-1953 12D10A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1954-1955 12D11A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1953 12S10A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1956 12D13A Сэлбэг дэлгүүр
22 HP 1955 22D10A 22D12A 22DE10A 22DE12A Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1956 25D11A 25D13A 25DE11A 25DE13A Сэлбэг дэлгүүр

 

Fedway "Saber"  
3 HP 1953 3D10D 3D11D Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1953 5D10D 5S10D Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1953 12D10D 12S10D Сэлбэг дэлгүүр

 

Гейлийн бүтээгдэхүүн "Buccaneer"  
1.5 HP 1950 1B10 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1950 1B9 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951-1953 3D10B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1953-1955 3D11B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1955 3D12B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1956 3D13B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1957 3D14B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1958-1959 3D15B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1960 3D16B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1961 3D17B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1962 3D18B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1963 3D19B Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1951-1953 12D10B 12S10B Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1954-1955 12D11B Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1956 12D13B 12D14B 12DE13B 12S12B Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1957 12D15B 12DE15B 12S13B Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1958 12D17B 12S15B Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1959 12D18B Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1960 15D10B Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1961 15D11B 15D12B 15DL11B 15DL12B Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1962 15D13B 15D14B 15DL13B 15DL14B Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1963 15D15B 15DL15B Сэлбэг дэлгүүр
22 HP 1955 22D10B 22D12B 22DE10B 22DE12B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1956 22D11B 22D13B 22DE11B 22DE13B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1957 22D14B 22DE14B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1958 22D15B 22DE15B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1959 22D16B 22DE16B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1960 22D17B 22DE17B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1961 25D18B 25D20B 25DE18B 25DE20B 25DEL18B 25DEL20B 25DL18B 25DL20B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1962 25D19B 25DE19B 25DEL19B 25DL19B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1963 25D21B 25DE21B 25DEL21B 25DL21B Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1958 35DE10B Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1959 35D11B 35D12B 35DE11B 35DE12B Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1960 35D13B 35DE13B Сэлбэг дэлгүүр
40 HP 1961 40D14B 40DE14B 40DEL14B 40DG14B 40DGL14B 40DL14B Сэлбэг дэлгүүр
40 HP 1962 40D15B 40DE15B 40DEL15B 40DG15B 40DGL15B 40DL15B Сэлбэг дэлгүүр
40 HP 1963 40D17B 40DE17B 40DE17P 40DEL17B 40DG17B 40DGL17B Сэлбэг дэлгүүр

 

Gamble Skogmo "Hiawatha"  
1.5 HP 1948-1949 840MI-25-7945A Сэлбэг дэлгүүр
2.5 HP 1941-1942 25-DL 25-S Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1945-1946 25-3258 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1947 25-7955 47-3S Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1947-1948 25-7956 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1948-1949 840MI-25-7957A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1949-1950 050MI-25-7958A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1951 150MI-25-7959A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1955 550MI-25-7959A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1941-1942 50-DL 50-S Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1945-1946 50-DLA 50-SA Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1947 25-7970 47-5D Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1947-1948 25-7971 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1948 840MI-25-7972A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951 150MI-25-7973A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1952 250MI-25-7973A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1953 350MI-25-7972B 350MI-25-7973B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1954 450MI-25-7973A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1948 840MI-25-7980A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1949-1950 940MI-25-7980A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1951 150MI-25-7981A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1952 250MI-25-7981A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1953 350MI-25-7981B Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1954 450MI-25-7982 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1955 550MI-25-7982A Сэлбэг дэлгүүр

 

Гудричийн "Flyer"  
3 HP 1952 45-050 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951 64-180 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1952 45-060 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1952 45-070 Сэлбэг дэлгүүр

 

Goodyear "Sea Bee"  
1.5 HP 1948-1949 025-3562 Сэлбэг дэлгүүр
1.5 HP 1949-1950 025-3562A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1945-1946 025-3555 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1947 1G1 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1947-1948 1G4 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1948-1949 025-3563 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1949-1950 025-3566 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1951-1953 025-3567 (3D10G) Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1953 025-3567 (3D11G) Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1954-1955 025-3574 (3D11G) Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1955 25-3574 (3D12G) Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1956 225-3606 (3D13G) Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1957 225-3612 (3D14G) Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1958-1959 225-3619 (3D15G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1945-1946 025-3550 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1947 2G2 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1947-1948 2G3 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1948 025-3564 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1949-1950 025-3564A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951-1953 025-3569 (5D10G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951-1954 025-3568 (5S10G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1954 025-3573 (5D10G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1955 025-3603 (5D11G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1956 225-3607 (5S12G) 225-3608 (5D12G) 225-3608 (5D13G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1957 225-3613 (5D13G) 225-3614 (5D14G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1958 225-3620 (5S14G) 225-3621 (5D15G) Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1959 225-3450 (5D16G) Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1948 025-3565 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1949-1950 025-3565A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1951-1953 025-3570 (12S10G) 025-3571 (12D10G) Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1954-1955 25-3572 (12D11G) Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1956 225-3609 (12D13G) 225-3609 (12D14G) Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1957 225-3615 (12D15G) Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1958 225-3622 (12D17G) Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1959 225-3451 (12D18) Сэлбэг дэлгүүр
22 HP 1955 25-3604 (22D10G) 25-3604 (22D12G) 25-3605 (22DE10G) 25-3605 (22DE12G) Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1956 225-3610 (22D11G) 225-3610 (22D13G) 225-3611 (22DE11G) 225-3611 (22DE13G) Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1957 225-3616 (22D14G) 225-3617 (22DE14G) Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1958 225-3623 (22D15G) 225-3624 (22DE15G) Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1959 225-3452 (22D16G) 225-3453 (22DE16G) Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1958 225-3625 (35DE10G) Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1959 225-3454 (35D11G) 225-3454A (35D12G) 225-3455 (35DE11G) 225-3455A (35DE12G) Сэлбэг дэлгүүр

 

Монтгомоны тойрог "далайн хаан"  
1.5 HP 1948-1949 84GG9003A Сэлбэг дэлгүүр
1.5 HP 1949-1950 94GG9003B Сэлбэг дэлгүүр
2.5 HP 1941-1942 24GG9351A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1945-1946 64GG9005 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1947 74GG9005A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1947-1948 74GG9006 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1948-1949 84GG9007A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1949-1950 94GG9009A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1951 5GG9004A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1952 25GG9004A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1953 35GG9004A 35GG9004B Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1954 45GG9004A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1955 GG-9004A GG-9004B Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1956 GG-9000A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1957 GG-9006A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1958 GG-8962A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1959 GG-8962B Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1960 GG-8804A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1961 GG-18735A Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1962 GG-18735B Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1963 GG-18800A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1941-1942 14GG8826 14GG8827 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1945 54GG9010 54GG9011 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1946 64GG9010 64GG9011 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1947 74GG9011A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1947-1948 74GG9012 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1949-1950 94GG9014A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951 15GG9014A 15GG9015A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1952 25GG9015A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1953 35GG9014A 35GG9015A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1954 45GG9014A 45GG9015A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1955 GG-9001A GG-9001B GG-9013A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1956 GG-9001C GG-9002A GG-9002B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1957 GG-8960A GG-9003A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1958 GG-8977A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1959 GG-8977B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1960 GG-8822A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1961 GG-18736A GG-18736B GG-18736C Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1962 GG-18736D Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1963 GG-18801A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1948 84GG9017A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1949-1950 94GG9017A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1951 15GG9017A 15GG9018A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1952 25GG9018A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1953 35GG9017A 35GG9018A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1954-1955 GG-9016A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1956 GG-9016B GG-9021A GG-9021B GG-9024A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1957 GG-8971A GG-9005A GG-9016C Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1958 GG-8978A GG-8981A GG-8992A Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1959 GG-8981B GG-8992B Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1960 GG-8823A Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1961 GG-18737A GG-18737B Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1962 GG-18737C GG-18737D Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1963 GG-18734C GG-18802A Сэлбэг дэлгүүр
22 HP 1955 GG-9019A GG-9019B GG-9020A GG-9020B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1956 GG-9022A GG-9022B GG-9023A GG-9023B Сэлбэг дэлгүүр
15 HP 1957 GG-9025A GG-9026A Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1958 GG-8985A Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1959 GG-8985B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1960 GG-8834A GG-8835A Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1961 GG-18738A GG-18738B GG-18739A GG-18739B GG-18740A GG-18740B GG-18741A GG-18741B Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1963 GG-18803A Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1958 GG-8997A Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1959 GG-8942A GG-8942B GG-8997B GG-8997C Сэлбэг дэлгүүр
35 HP 1960 GG-8836A GG-8837A Сэлбэг дэлгүүр
40 HP 1961 GG-18742A GG-18743A GG-18744A GG-18745A Сэлбэг дэлгүүр
40 HP 1962 GG-18742B GG-18743B GG-18744B GG-18745B Сэлбэг дэлгүүр
40 HP 1963 GG-18757P GG-18804A GG-18805A GG-18806A Сэлбэг дэлгүүр
   
Spiegel "Brooklure"  
1.5 HP 1950 230-50-1 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1950 230-50-3 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1951-1953 230-51-3D Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1953-1955 230-51-3DA Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1955 230-51-3DB Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1956 50T3341 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1957 50T3337 Сэлбэг дэлгүүр
3 HP 1958 50Z3323 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1950 230-50-5 Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1951-1954 230-51-5D 230-51-5S Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1955 230-55-5D Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1956 50T3342 50T3343 50T3343A Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1957 50T3343B Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1958 50Z3324 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1950 230-50-12 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1951-1953 230-51-12D Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1953 230-51-12S Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1954 230-53-12D Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1956 50T3344 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1957 50T3338 Сэлбэг дэлгүүр
12 HP 1958 50Z3325 Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1956 50T3345 50T3346 Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1957 50T3339 50T3340 Сэлбэг дэлгүүр
25 HP 1958 50Z3326 50Z3327 Сэлбэг дэлгүүр
   
Баруун Авто "Баруун Хуудас"  
2.5 HP 1941-1942 121W 122W Сэлбэг дэлгүүр
5 HP 1941-1942 251W 252W Сэлбэг дэлгүүр

 

.

өөр сэдэв Danetsoft болон Danang Probo Sayekti өдөөгдсөн Maksimer